อำนาจหน้าที่ / ประกาศ / คำสั่ง

  • อำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฏหมาย Download

ประกาศคำสั่ง

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Download
  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชยการและกำกับดูแลหน่วยงานแทนอธิการบดี Download