ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก
         หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

                    – สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    – สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

Read More …
เข้าชม : 1490
Today: 77

Hits: 0

ระดับปริญญาโท / บัณฑิตศึกษา

ระดับ  ป.บัณฑิต
          1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
                    – สาขาวิชาชีพครู

ระดับปริญญาโท
          1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                    
– สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                    – สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
                    – สาขาวิชาดนตรีศึกษา
          2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
          3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
                    
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

Read More …
เข้าชม : 111
Today: 6

Hits: 0

ระดับปริญญาตรี

Read More …

เข้าชม : 654
Today: 37

Hits: 6