รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง : วิศวกร สังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุุคลเข้าเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศรับสมัครพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งวิศวกร สังกัดฝ่ายก่อสร้างและภูมิทัศน์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาสขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

รับสมัคร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทรกและผดุงครรภ์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<