หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์

หมายเลขโทรศัพท์

 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 043-556001-8 หมายเ […]

ปรัชญามหาวิทยาลัย

ปณิธาน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในระดับประเท […]

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

“มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ภายใ […]