หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาที่เปิดสอน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

…คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด…
1. ค.บ. (4 ปี) การประถมศึกษา ปรับปรุง 2562
2. ค.บ. (4 ปี) การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2562
3. ค.บ. (4 ป) คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2562
4. ค.บ. (4 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2562
5. ค.บ. (4 ปี) ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2562
6. ค.บ. (4 ปี) พลศึกษา ปรับปรุง 2562
7. ค.บ. (4 ปี) ภาษาไทย ปรับปรุง 2562
8. ค.บ. (4 ปี) ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2562
9. ค.บ. (4 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2562
10. ค.บ. (5 ปี) ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2560
11. ค.บ. (4 ปี) สังคมศึกษา ปรับปรุง 2562
12. ค.บ. (4 ปี) คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ใหม่ 2563
13. ค.บ. (5 ปี) การประถมศึกษา ใหม่ 2560
14. ค.บ. (5 ปี) การศึกษาปฐมวัย ปรับปรุง 2560
15. ค.บ. (5 ปี) คณิตศาสตร์ ปรับปรุง 2560
16. ค.บ. (5 ปี) คอมพิวเตอร์ศึกษา ปรับปรุง 2560
17. ค.บ. (5 ปี) ดนตรีศึกษา ปรับปรุง 2560
18. ค.บ. (5 ปี) พลศึกษา ปรับปรุง 2560
19. ค.บ. (5 ปี) ภาษาไทย ปรับปรุง 2560
20. ค.บ. (5 ปี) ภาษาอังกฤษ ปรับปรุง 2560
21. ค.บ. (5 ปี) วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปรับปรุง 2560
22. ค.บ. (5 ปี) ศิลปศึกษา ปรับปรุง 2560
23. ค.บ. (5 ปี) สังคมศึกษา ปรับปรุง 2560