ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2566

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควตาพิเศษเรียนดี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปรการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2566 นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงประกาศรายชื่อ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน 70 คน

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ฝ่านการสอบคัดเลือก ปฏิบัติตามขั้นตอนในประกาศนี้…