คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

ดร.นุชากร มาศฉมาดล

รองประธาน

นายประเกียรติ นาสิมมา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ

ดร.ธนกร เชื้อจำรูญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางรัชนี พลซื่อ

นางรัชนี พลซื่อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์

นางวัชรี มงคลศรีสวัสดิ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

นายปรีชา อารยะสัจพงษ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ณิรัชกร ทองน้อย

ดร.ณิรัชกร ทองน้อย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

ดร.สกล คามบุศย์

ดร.สกล คามบุศย์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวนลินี ทับพวง

นางสาวนลินี ทับพวง

ประธานสภานักศึกษา

นายวีรพล ขานน้ำคำ

นายวีรพล ขานน้ำคำ

นายยกองค์การนักศึกษา