อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โทร 043556001-2 ต่อ 1999

ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
โทร 043556001-2 ต่อ 1008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รองอธิการบดีฝ่ายบริการ
โทร 043556001-2 ต่อ 1005

ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
โทร 043556001-2 ต่อ 1032

ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
โทร 043556001-2 ต่อ 1008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
โทร 043556001-2 ต่อ 1008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษศิรินทร์ ภิญญาคง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี
โทร 043556001-2 ต่อ 1008

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ
โทร 043556001-2 ต่อ 1101

ดร.พิทักษ์ พลคชา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล
โทร 043556001-2 ต่อ 8999

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทร 043556001-2 ต่อ 1001

เข้าชม : 304
Today: 12

Hits: 1