อธิการบดี / รองอธิการบดี / ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โทร. 0813803894
e-mail : wichit2512@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
โทร. 0857547474
e-mail : watcharagon@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
โทร. 0899446872
e-mail : thanapornpan@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0817084035
e-mail : Prasertsang.sp@reru.ac.th

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาคุณภาพองค์กร
โทร. 0817903317
e-mail : kriangsak.s@reru.ac.th

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
โทร. 0956646805
e-mail : ajchareeya.baac@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์

ผู้ช่วยอธิการบดีโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
โทร. 0819757757
e-mail : primmala_k@reru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและสิทธิประโยชน์
โทร. 0857402426
e-mail : arayarat.baac@reru.ac.th

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
และพัฒนากฏหมาย
โทร. 0956569416
e-mail : artsuriya@reru.ac.th

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้
โทร. 0642251646
e-mail : monchida@reru.ac.th