คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ผศ.ดร.วิชิต กัมมันตะคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประธานกรรมการ

รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสรายุทธ์ ชาติบัญชากร

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู

อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู

กรรมการ ผู้แทนผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

กรรมการ

อาจารย์ ริยา เด็ดขาด

อาจารย์ ริยา เด็ดขาด

กรรมการ

ผศ.ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฆ์ พวงศรีเคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัจจวรรณฑ์ พวงศรีเคน

กรรมการ

นายอนันต์ เม็กแสงนีน

นายอนันต์ เม็กแสงนีน

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ

เลขานุการ

อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร.สุริยา ปัญญจิตร

อาจารย์สุริยา ปัญญจิตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายทินภัทร โพธิ์ชัย

นายทินภัทร โพธิ์ชัย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัลยาวดี ศรีบุญจันทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวปิยพันธุ์ ท้าวบุตร

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธนากร อินทพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา