คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. สาขาวิชาภาษาจีน
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต


3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ

4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาชีววิทยา
 2. ฟิสิกส์

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้า

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา