คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
 2. สาขาวิชาเคมี
 3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (เทียบเข้า ผู้จบปวส.)
 5. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
 6. สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร (ผู้จบ ปวส.)
 7. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ผู้จบ ปวส.)
 9. สาขาวิชาชีววิทยาอุตสาหกรรม

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา7,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500 บาท
รวม13,100 บาท

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
 2. สาขาวิชาภาษาจีน
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

ค่าบำรุงการศึกษา                                      6,500 บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ                         1,000 บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                            1,000 บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา                                          250 บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม                                          300 บาท
ค่าบัตรนักศึกษา                                          100 บาท
ค่าประกันของเสียหาย                                   300 บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                              1,150 บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย                                1,500 บาท
รวม                                           12,100  บาท

3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
5,600 บาท6,500 บาท12,100 บาท

4. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
5,600 บาท9,000 บาท14,600 บาท

5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 4 ปี)

 1. สาขาวิชาชีววิทยา
 2. ฟิสิกส์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
6,600 บาท6,500 บาท14,100 บาท

6. ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 4 ปี)

 • สาขาวิชาไฟฟ้า
 • สาขาวิชาไฟฟ้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าค่าบำรุงการศึกษารวมค่าใช้จ่าย
6,600 บาท7,500 บาท14,100 บาท