บัณฑิตวิทยาลัย

       บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยการจัดกำาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขำวิชาการบริหารการศึกษา ต่อมาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) จำกนั้นได้เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดังนี้

คณะครุศาสตร์
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120