บัณฑิตวิทยาลัย

       บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยการจัดกำาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขำวิชาการบริหารการศึกษา ต่อมาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) จำกนั้นได้เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดังนี้

คณะครุศาสตร์
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120


Views : 58
ส่งข้อความ
Skip to content
situs bandar toto togel online macau terpercaya situs slot 4d dan bandar togel hadiah 4d 10 juta toto togel situs bandar togel online hadiah 4d 10 juta 2023 Situs Bandar Toto Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Daftar Situs Bandar Toto Togel 4D Hadiah 10 Juta Situs Bandar Toto Togel Online Terbesar Terpercaya situs bandar toto togel Situs Bandar Togel Online Hadiah 4D 10 Juta Resmi Bandar Situs Toto Togel Online 4D Terpercaya Resmi Daftar Situs Bandar Toto Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta TOTO TOGEL Situs Bandar Togel Terpercaya Hadiah 4D 10 Juta bandar togel hadiah 4d 10 juta situs bandar togel situs bandar toto togel situs toto togel situs toto situs togel toto macau 4d situs bandar toto togel macau situs toto togel situs bandar togel toto macau situs toto togel macau situs toto togel macau jual toto kaostogel kaskustoto