คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

หลักสูตรที่เปิดรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

ค่าใช้จ่ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ดังนี้

ค่าบำรุงการศึกษา7,500  บาท
ค่าธรรมเนียมกิจกรรมเสริมวิชาชีพ1,000  บาท
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่1,000  บาท
ค่าคู่มือนักศึกษา250  บาท
ค่าบำรุงกิจกรรม300  บาท
ค่าบัตรนักศึกษา100  บาท
ค่าประกันของเสียหาย300  บาท
ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่1,150  บาท
ค่าชุดกีฬามหาวิทยาลัย1,500  บาท
รวม13,100  บาท