การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ (กิจกรรมที่ 1) ณ โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2565


ภาพ/เนื้อหา โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล