การสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 เวลาประมาณ 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการสัมมนาออนไลน์ พลิกโฉมการบริหาร ปรับรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สมพรโพธินาม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด