ต้นแบบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน

กิจกรรมการศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขึ้น ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดและชุมชนท้องถิ่น อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 5- 8 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง มูลนิธิกสิธรรมชาติ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืน และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นนั้น


ภาพโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด