ผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด FRESHY Boy&Girl RERU TO BE NUMBER ONE 2021 เข้าพบเพื่อรับมอบนโยบายจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยนายเกียรติดำรงวุฒิ นาสิงทอง เจริญรัชตานันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้นำผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวด FRESHY Boy&Girl RERU TO BE NUMBER ONE 2021 เข้าพบเพื่อรับมอบนโยบายจาก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด ทั้งนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเอ็ด ได้อวยพรและมอบของที่ระลีก เนื่องในวันสวัสดีปีใหม่ 2565 อีกด้วย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี