มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล/U2T

15-17/11/64 KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น -ไคซ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานจากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล/U2T ซึ่งท่านผู้ว่าฯ จ.ขอนแก่นและท่านอธิการบดี มข. ให้เกียรติแวะเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ตลอดจนให้กำลังใจตำบลที่เราส่งเข้าร่วมงาน: ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ ต.ทุ่งทอง และ ต. ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เครดิตภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.รอ. และ ฝ่ายนวัตกรรม มข.

ขอบคุณข้อมูลจาก ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์

เข้าชม : 19
Today: 8

Hits: 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาด้วยนวัตกรรม
เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม

Source of Knowledge for a Lifetime : แหล่งความรู้ตลอดชีวิต

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนึกในความเป็นไทยและมีความรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจำนวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

งานวิวจัย / บทความ

สำหรับบุคลากร

สถิติเว็บไซต์

  • 0
  • 78
  • 312
  • 130,270
  • 793,229
  • 1,209

Hits: 6879