โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่​ (Startup​)​ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (ระดับ​ มัธยม/อาชีวศึกษา)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่​ (Startup​)​ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านความเป็นผู้ประกอบการ (ระดับ​ มัธยม/อาชีวศึกษา)​ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และช่วงบ่าย (นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี