โครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 27– 28 มกราคม 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์,อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์,อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา,อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม2 ชั้น9 (9B) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี