ประมวลภาพบรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 -2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2563-2564 นั้น ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 6-14 กันยายน 2566 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร และได้ กำหนดให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563-2564 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ที่9 กันยายน 2566  เพื่อให้การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในวันอังคารที่5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 06.30 น. ณ  อาคารศรีรัศมิ์ยุวชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ถ่ายภาพหมู่ตามคณะ   หลังจานั้น เวลา 09.09น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีการฝึกซ้อมบัณฑิต เสมือนพิธีการจริง โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมฝึกซ้อมและให้กำลังใจ และยินดีกับบัณฑิตทุกท่านด้วย

ภาพโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี


ประมวลภาพ-ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-2566
ประมวลภาพ-ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร-2566

ผู้ดูแล นายวรสิทธิ์ นุกูลการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ปฏิบัติการ สังกัดศูนย์คอมพิวเตอร์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปัจจุบันมีสถานะเป็นพนักงานประจำตามสัญญา