กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กิจกรรมที่ 2 การยกระดับบุคลากรผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน 2.1 การศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสกลนครและนครพนม ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ สวนคนรักษ์ป่า ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร


การศึกษาดูงานต้นแบบความสำเร็จด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสกลนครและนครพนม ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาดูงาน และกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อวางแผนประชุมและติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมชีวาริมโขง จ.นครพนม