คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

     
  นางบัณจง ธนะแพสย์
ประธานกรรมการ
 
นายนุชากร มาศฉมาดล
รองประธานกรรมการ
นางฉวีวรรณ ดำเนิน
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายสมเกียรติ ชัยคณารักษ์กุล
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายประดิษฐ์ โอวาทกานนท์
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายชาตรี ขาปะวัง
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายกรวิทย์ บัวพันธ์
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายอนันต์ ธนสัมฤทธิ์
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นางบุญเกิด ภานนท์
กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิ
นายพิทักษ์ชัย พรมบุตร
ประธานสภานักศึกษา
 
นายชัชชา บุญสะอาด
นายกองค์การนักศึกษา
อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
กรรมการและเลขานุการ