คณบดี

 

อาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู
คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

   
   ผศ.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
   
  อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์
คณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
   
อาจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์
คณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา
คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
คณบดีคณะครุศาสตร์
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์
คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย