คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

     
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
     
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายศิริพงษ์  เพชรอุบล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายสุรพงษ์ สายโอภาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นางจวงจิรา  สุริยวนากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวรินธร ศรีแสนปาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณบัญจง ธนะแพทย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
chlae  
ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้แทนผู้บริหาร
     
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ธีระศักดิ์ ดาแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อาจารย์คมศิลป์ พลแดง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
อ.ปฐมพงษ์ ชนะนิล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ
 
  อาจารย์ ดร.ธนภรณ์ พันทวี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร