แบบฟอร์ม/ระเบียบ

 

แบบคำขอเพิ่มคุณวุฒิบุคลากร ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขออยู่บ้านพักอาศัย ดาวน์โหลด
แบบนำส่งเอกสารทางโทรสาร ดาวน์โหลด
แบบใบสำคัญรับเงิน ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอมีบัตรประจำตัว  ดาวน์โหลด
แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน ดาวน์โหลด
แบบคำร้องใบรับรองปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด
แบบใบรับรองแพทย์ ดาวน์โหลด
ใบเบิกสวัสดิการ การศึกษาบุตร ดาวน์โหลด
   
 
ระเบียบการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
ระเบียบการศึกษาของบุตร ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติตามระเบียบ ดาวน์โหลด
ใบเบิกเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดาวน์โหลด
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดาวน์โหลด
ระเบียบกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด