การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2560
ฮิต: 833
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
กำหนดการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 สิงหาคม 2560
ฮิต: 182

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 174

คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อ่านรายละเอียด ...

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 311

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 อ่่านรายละเอียด >>>

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายใน"โครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 346

ด้วยคณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชการ 2560 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณและสำนึกในพระบารมีของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์พระบิดากฎหมายไทย ตลอดทั้ง เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ในการนี้ จึงเชิญโรงเรียนต่างๆ ได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในโครงการดังกล่าว รายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 271

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 150

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 ด้วยส านักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะ ด าเนินการมอบทุนการศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เนื่องในพีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการสนับสนุน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาและเป็นก าลังใจแก่ผู้มีกิจกรรมดี เรียนดี มหาวิทยาลัย จึงจัดให้มีการมอบ ทุนการศึกษาขึ้น รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นั้น อ่านรายละเอียด >>>

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 สิงหาคม 2560
ฮิต: 114

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 19 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 159

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 216

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาพยาบาลศาสตร์ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 18 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 142


รายละเอียดเพิ่มเติม : [คลิก !]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 043-556004 
facebook.com/academic.reru