รายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 25 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 24

รายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 155

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

****************************************

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากการบริจาค ส่วนภาคเรียนต่อไปนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนกู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม >>>

24 05 61 1

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 เมษายน 2561
ฮิต: 371

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Guizhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 2495

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 28 พ.ค. 2561 รายละเอียด >>>

15 05 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by ratchakrit
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 มีนาคม 2561
ฮิต: 1444

reportto1 2260361 850222223

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 248

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือก รอบ โควตา ปีการศึกษา 2561

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 28 เมษายน 2561
ฮิต: 1354

26 04 2561 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา
ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

AssertTcas2561 8501 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 เมษายน 2561
ฮิต: 2292

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี
(รายละเอียดห้องสอบตามในประกาศแนบของแต่ละสาขาวิชา)

เพิ่มเติม : https://goo.gl/ENjEBy

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by ratchakrit
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 มีนาคม 2561
ฮิต: 1862

finalist1 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)