https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้กู้ยืมรายเก่า และผู้กู้ยืมรายใหม่

Post on 07 มิถุนายน 2560
by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 968

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.)
อ่านรายละเอียด >>>