www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 ธันวาคม 2560
ฮิต: 1699

15 12 60

มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 524

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 13 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 438

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk  อ่านเพ่ิมเติม >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 27 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 4403

Tcas1 1 1 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่านประกาศฯ)

เอกสารรายงานการปรชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 466

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อสอบชิงทุน

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 21 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 650

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการเสนอชื่อสอบชิงทุน "Global Undergraduate Exchange Program "  ด้วยสถานฑูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธีการศึกษา ไทย - อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน อ่านรายละเอียด >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

เอกสารรายงานการปรชุมอาจารย์ มหาวิทยลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2560)

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 10 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 487

เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ครั้งที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๐  เมื่อวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมรองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ ๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาฯ มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

>>>รายละเอียด<<<