www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 461

ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

[เปลี่ยนแปลงกำหนดการ] เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 467

ประกาศ เชิญประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น.  

ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พนธุ์ 1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

>>> อ่านเพิ่มเติม <<<

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 กันยายน 2560
ฮิต: 31462
 
ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 
กำหนดการรับสมัครนิสิตนักศึกษาใหม่ ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (Thai university Central Admission System: TCAS) ซึ่งกำหนดการรับสมัครแต่ละรอบนั้น มีรายละเอียดดังนี้ คือ

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 ตุลาคม 2560
ฮิต: 610

ผลการคัดเลือกครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริการ อ่านรายละเอียด >>>

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 สิงหาคม 2560
ฮิต: 715

ผลการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด >>>

ฟังธรรมพระกรรมฐาน ครั้งที่ 3

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 ตุลาคม 2560
ฮิต: 568

มรภ.รอ.ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมฟังธรรมพระกรรมฐาน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 9A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 752

รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมการประกวด แข่งขันโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 อ่่านรายละเอียด >>>

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 798

รับสมัครครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะรับสมัครศิษย์หรือศิษย์ปัจจุบัน ในสังกัดคณะครุศาสตร์ เพศชาย เพื่อคัดเลือกเป็นครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2560 ณ วัดมงคลรัตนาราม เมืองแทมป้า รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 คน อ่านรายละเอียด >>>

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 15 สิงหาคม 2560
ฮิต: 731

เพื่อให้การดำเนินงานและบริหารจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏ แห้งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลับราชภัฏ พ.ศ. 2547 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 22 กันยายน 2560
ฮิต: 626

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 สิงหาคม 2560
ฮิต: 469

สารสัมพันธ์มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย เพื่อสร้างกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดาวน์โหลด >>>