https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560 นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 492

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กรอ. ภาคเรียนที่ 1/2560
นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า กรอ. ชั้นปีที่ 2 – 5 ( รหัสนักศึกษา รหัส 56 57 58 59 ) 

รายละเอียด >>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานกิจการนักศึกษา

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 305

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 พระราชบัญญติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฏีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อ่านรายละเอียด >>>

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 998

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)

นักศึกษาที่ไม่ย้ายสถานศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า (ขึ้นชั้นปีที่ 2-5 รหัสนักศึกษาที่ขึ้นต้นด้วย 56 /57 /58 / 59 )  มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ในภาคเรียนที่ 1/2560 และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 664
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป 2560
https://goo.gl/MV1ZUu
———————————————————–
การเตรียมสอบสัมภาษณ์ รอบทั่วไป ปี 60
เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
– ใบสมัคร (ปริ้นจากระบบรับสมัคร)
– ใบแสดงผลการเรียน
– สำเนาบัตรประชาชน
– หนังสือรับรอบคุณลักษณะเหมาะสมความเป็นครู (เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตร)

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 พฤษภาคม 2560
ฮิต: 12141

เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2560
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2560 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เพิ่มเติม
https://www.reru.ac.th
https://academic.reru.ac.th
https://goo.gl/uB87x4

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS Education Exhibition

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 มีนาคม 2560
ฮิต: 399

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS Education Exhibition  รายละเอียด >>>