https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 12 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 1159

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 รายละเอียด >>>

12 กรกฎาคม วันสถาปนา มหาวิทยาลัย

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 กรกฎาคม 2560
ฮิต: 744

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มิถุนายน 2560
ฮิต: 732

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนคณะพยาบาลศาสตร์และคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีศึกษา
– สาขาวิชาศิลปศึกษา

การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 ผู้กู้ยืมรายเก่า และผู้กู้ยืมรายใหม่

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1006

ประกาศงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่อง การขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ภาคเรียนที่ 1/2560 (www.studentloan.or.th)
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1/2560  และมีรายได้ครอบครัว ไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
ผู้กู้ยืมรายเก่า (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด) และผู้กู้ยืมรายใหม่ (ที่ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ.)
อ่านรายละเอียด >>>

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 29 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1883

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1-180 ให้มารายงานตัวและชำระค่าลงทะเบียน ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 เวลา 8.30 -10.00 น. ณ สำนักงานคณบดี (ชั้น 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมส่งเอกสารรายงานตัวเข้าศึกษา อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 มิถุนายน 2560
ฮิต: 6474

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 – 18 มิถุนายน 2560  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม >>>

ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 1165

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียด >>>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม)

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 มิถุนายน 2560
ฮิต: 390

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนฯ นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2560 อ่านเพิ่มเติม >>>

 

การใช้งานบริการอินเตอร์เน็ตภายในมหวิทยาลัยฯ สำหรับนักศึกษา รหัส 60

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 20 มิถุนายน 2560
ฮิต: 714

การใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา รหัส 60 อ่านรายละเอียด >>>

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 01 มิถุนายน 2560
ฮิต: 809

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ นิติรัฐศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่  2  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2560 รายละเอียด >>>