https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 11 กุมภาพันธ์ 2562
ฮิต: 521

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 03 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 574

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<

OPEN HOUSE 2019

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 มกราคม 2562
ฮิต: 363

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 477

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 474

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 มกราคม 2562
ฮิต: 4170

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสมัครเรียน 001 download pdf          ใบสมัคร 001 download pdf

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง-2561

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 561

ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 594

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 พฤศจิกายน 2561
ฮิต: 420

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download