https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 2932

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

>>>>>Download<<<<<

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 07 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 931

ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 2 อ่านรายละเอียด >>>

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 30 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 1498

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอลคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5

>>>>>Download<<<<<

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 16 เมษายน 2561
ฮิต: 3505

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561

สอบสัมภาษณ์
วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี
(รายละเอียดห้องสอบตามในประกาศแนบของแต่ละสาขาวิชา)

เพิ่มเติม : https://goo.gl/ENjEBy

รายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 25 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 1038

รายชื่อบุคคลเข้าฝึกอบรมตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 3 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 09 เมษายน 2561
ฮิต: 1023

รับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Guizhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านรายละเอียด >>>

รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 24 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 1772

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เรื่อง รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

****************************************

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีนโยบายในการให้ทุนการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา

แก่นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเป็นค่าบำรุงการศึกษา ทุนละ ๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็นทุนที่ได้รับจากการบริจาค ส่วนภาคเรียนต่อไปนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนกู้ยืม
จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ และนักศึกษาสามารถสมัครรับทุนอื่น ๆ เพิ่มเติมจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อ่านเพิ่มเติม >>>

24 05 61 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 26 มีนาคม 2561
ฮิต: 2538

reportto1 2260361 850222223

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ครั้งที่ 1/2 ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู

Post by sumreng
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 4725

 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 28 พ.ค. 2561 รายละเอียด >>>

15 05 61