ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   
  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  
  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
     
     
อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง อาจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ