ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   
  อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  
  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตรจารย์เกษศิรินทร์  ภิญญาคง อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายจัดการสำนักงานอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ