คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

     
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 
     
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญชม ศรีสะอาด
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.สถาพร  มงคลศรีสวัสดิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นายศิริพงษ์  เพชรอุบล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 ดร.ดิเรก พรสีมา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุรพงษ์ สายโอภาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
     
     
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวกิจ ศรีปัดถา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นายชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
     
นางวรินธร ศรีแสนปาง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 นางจวงจิรา  สุริยวนากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
คุณบัญจง ธนะแพทย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
     
อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ
รักษาราชการแทนอธิการบดี
 อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
     
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผุ้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ธีระศักดิ์ ดาแก้ว
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
     
อาจารย์คมศิลป์ พลแดง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
 อาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสคร์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยธร ไชยวิเศษ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
     
    อาจารย์ ดร.ธนภรณ์ พันทวี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนผู้บริหาร