https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 11 February 2019
Hits: 409

คณะครุศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบุคลิกภาพความเป็นครูที่ดี และเสริมสร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ดีให้แก่การทำงาน
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ (ชั้น 1) โทร.089 038 2566 และ 082 380 2770

ประกาศ เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 03 November 2018
Hits: 514

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและมีสิทธิหยั่งเสียงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต >>> Download <<<

OPEN HOUSE 2019

Post by pratya sutipapa
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 31 January 2019
Hits: 292

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 November 2018
Hits: 422

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 November 2018
Hits: 422

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 04 January 2019
Hits: 3495

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ระเบียบการสมัครเรียน 001 download pdf          ใบสมัคร 001 download pdf

ประกาศ เรื่อง การสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 08 November 2018
Hits: 534

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสรรหาคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะนิติรัฐศาสตร์ >>>Download<<<

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

Post by Worasit Nugoolgan
in ข่าวประชาสัมพันธ์
on 02 November 2018
Hits: 361

ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินกำหนดการสรรหาคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ >>>Download