https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

กิจกรรม Ombudsman Care

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile) ออกหน่วยให้บริการ ปรึกษาข้อกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมายมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่่านเพิ่มเติม >>>