https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มหาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

หาวิทยาลัยของแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะความรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยจัดขึ้นในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
๑. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นายทองคูณ บุญเชิด นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๒. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑ นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๓
๓. ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเขียนตามคำบอกอักษรจีน ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๒ นางสาวดารณี ต้นทอง นางสาวสุวรรณา ประทุมชัย นางสาวลลิตา มูลมณี นางสาววรกมล ติณรัตน์ และ นางสาวเบญจวรรณ ดวงวงษา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ ๔ อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับทีมสายธรรมเสียงทอง(ตัวแทนนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในการประกวดสวดมนต์ทำวัตรเช้าและโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 7 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ องค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่จะถึงนี้ เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดา อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อ่านเพิ่มเติม >>>

นักศึกษา มรภ.รอ.รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย

มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา Cr. ขอบพระคุณภาพจาก Rachun Charoenkaensai อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะนิติรัฐศาสตร์…จัดโครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ  ประจำปี 2561  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐสาสตณื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  เป็นผูิ้กล่าวรายงาน  ภายในงานมีการจัด ศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ของน้อง ๆ นักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬามหาวทิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีกิจกรรมการประกวดผู้นำเชียร์และแอโรบิก แดนซ์ อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรชภัฏณ้อยเอ็ด จัดโครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. สำนักกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมเจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรม Ombudsman Care

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile) ออกหน่วยให้บริการ ปรึกษาข้อกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมายมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่่านเพิ่มเติม >>>

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ชุมชน ประชาชน บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่สังคม (กิจกรรมสมุนไพร) จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพร ภายใต้องค์ความรู้ของแต่ละคณะที่ร่วมบริการวิชาการเป็นผู้ร่วมเสวนา อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีเปิดและร่วมยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 เนื่องในวันรับมอบหมวกและเสื้อ

วันที่  21  สิงหาคม 2561  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เดินทาง มา ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่  4    และมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในพิธีมีความอบอุ่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยบาลศาสตร์ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด >>>