https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Feed not found.

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

Post by sumreng
on 26 April 2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 26 เมษายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 23 April 2018

ประกาศผู้ชนะการสเนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง

Post by sumreng
on 15 March 2018


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 20 March 2018

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หลัง อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้สนองพระราชดำริ

Post by sumreng
on 13 March 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้สนองพระราชดำริ ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จ้างก่อสร้างโรงเพาะชำกล้าไม้ โครงการสร้างป่า อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง

Post by sumreng
on 19 March 2018

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

            ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดการเรียนการสอนวิชาเคมีชั้นสูง ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ    จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด

อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 09 March 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคา อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป

Post by sumreng
on 19 March 2018

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป              ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

 

 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

จำนวน

๑ 

 ชุด

อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

Post by sumreng
on 23 February 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์และทดสอบระบบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 16 March 2018

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง อ่านรายละเอียด >>>

รายละเอียด งวดงาน อ่านรายละเอียด >>>

รายการประกอบแบบ อ่านรายละเอียด >>>

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.4-5-6 อ่านรายละเอียด >>>  ตารางเปล่า ดาวน์โหลด >>>

แบบโครงสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,แบบงานสถาปัตย์ครุภัณฑ์ ,แบบระบบดับเพลิง ,แบบระบบไฟฟ้า ,แบบระบบสายล้อฟ้า ,แบบระบบสุขาภิบาล ดาวน์โหลด >>>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post by sumreng
on 20 February 2018

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>