https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Feed not found.

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

Post by sumreng
on 14 September 2018

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด >>>

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาด

Post by sumreng
on 11 September 2018

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย และทำความสะอาด อ่านรายละเอียด >>>

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร

Post by sumreng
on 28 May 2018

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับคัดเลือก จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด >>>

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Post by sumreng
on 06 September 2018

เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามพระราชบัญญติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนการจัดชื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ อ่านรายละเอียด >>>

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง

Post by sumreng
on 28 May 2018

ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล

Post by sumreng
on 14 June 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่าง สนามฟุตบอล 1 จำนวน 1 รายการ อ่านรายละเอียด >>>

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล

Post by sumreng
on 17 May 2018

ประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านเพิ่มเติม >>>

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปรกวดราคา การจ้างซ่อมบำรุงเสาไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล อ่านเพิ่มเติม >>>

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Post by sumreng
on 28 May 2018

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมบำรุงลิฟต์โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Post by sumreng
on 15 May 2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียด >>>

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเขตระบบจำน่ายแรงสูง

Post by sumreng
on 28 May 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตเขตระบบจำน่ายแรงสูงภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวน 1 งาน อ่านรายละเอียด >>>

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

Post by sumreng
on 02 May 2018

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 ข้อมูล ณ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด >>>