https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

DSC 6487 1170x781

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ ลานพระนาคปกเมืองไพร และหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภูมิเพลส  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมสืบสานประเพณีจำนวนมาก

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (139)/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562

DSC 5108 Copy 1024x683

เวลา 09.09 น. วันที่  28  มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3(139)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม

 

“พนมรุ้งเกมส์” กีฬา สามัคคี มิตรไมตรี เหนือชัยชนะ”12-13 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

DSC 3681 1170x781

อธิการบดีรับมอบโล่รางวัล จากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562

DSC 4761 1024x683

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 15.39 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ รับมอบโล่รางวัลจากนักกีฬา”พนมรุ้งเกมส์” ครั้งที่ 41 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  พร้อมกล่าวขอบคุณและอวยพรแก่คณะผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม นักกีฬา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

0000101

คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 27-28 มี.ค 2562

DSC 4599 1024x683

วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มีผู้เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 27 ธ.ค.2561

DSC 8129 1170x781

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหาร มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

DSC 5854 1024x683

วันที่ 5  เมษายน 2562   เวลา 09.29 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6และชั้นอนุบาล3 โดยมีผู้ปกครอง ร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีจำนวนมาก…

เดิน – วิ่ง การกุศลสนับสนุนการศึกษา 20 ปีราชภัฏร้อยเอ็ด มินิมาราธอน 10 ก.พ. 2562

DSC 1672 1170x781

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

DSC 5473 1024x683

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณอาคารหอประชุม ๖๐  พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

สถาบันจัดการความรู้จัดงานเทคนิคการค้นหา เทคนิคการเขียน เทคนิคการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ

DSC 0389 1170x781