https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 สถาบันเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

ท่านอธิการบดีขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

วันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายปราโมทย์ ทองสา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เดินทางไปต่อยอดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นสูง และศึกษาดูงานด้านศิลปะ ณ ต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) ในโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ปี2561 (Young Artists Talent 4.0 #9) เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์ ครั้งที่ 18

มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านเพ่ิมเติม >>>

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

คอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดคอนเสิร์ตดุริยางคศิลป์ ครั้งที่ 7 “องค์อัครศิลปินแห่งสยาม” ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ปกครอง ได้ร่วมชมคอนเสิร์ตและให้กำลังใจนักศึกษาทุกคนอีกด้วย ณ ลานอเนกประสงค์ข้างอาคารดนตรีเเละนาฏศิลป์ อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 5

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดกิจกรรม“กยศ รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5 ” เราทำความดี ด้วยหัวใจยหัวใจ เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันการศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น สำหรับท่านที่บริจาคโลหิตยังมีของที่ระลึกให้อีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 อ่านเพิ่มเติม >>>

ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017”

ภาพบรรยากาศของความสนุกสนานกับ ค่ายภาษาอังกฤษ “Fun with English Camp 2017” นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากรและผู้นำค่าย โดย ผศ.สนธยา น้อยวังคลัง / อ.ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… อ่านเพ่ิมเติม >>>