www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

วันพุธ ที่ 29 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร และอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และรับเข็มเครื่องหมาย  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะนิติรัฐศาสตร์…จัดโครงการวันรพี นิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ร่วมต้อนรับท่านประธานในพิธีเปิดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ  ประจำปี 2561  ณ  อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านคณบดีคณะนิติรัฐสาสตณื ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์  เป็นผูิ้กล่าวรายงาน  ภายในงานมีการจัด ศาลจำลอง และวิธีการพิจารณาความ รวมไปถึงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ของน้อง ๆ นักเรียน มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรชภัฏณ้อยเอ็ด จัดโครงการปรัชญาการเมืองเสวนา ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >>>

กิจกรรม Ombudsman Care

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Mobile) ออกหน่วยให้บริการ ปรึกษาข้อกฏหมาย และรับเรื่องร้องเรียนแก่ประชาชน รวมทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมายมาย ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่่านเพิ่มเติม >>>

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการปดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยนเอิ็ด  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก13  สถาบันเครือข่าย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   ถึงความเป็นไปของหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อรับใช้สังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภายนอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ในด้านความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพหรืองานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษา  คณะนิติรัฐศาสตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้กับผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีเปิดและร่วมยินดีกับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 4 เนื่องในวันรับมอบหมวกและเสื้อ

วันที่  21  สิงหาคม 2561  เวลา 13.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เดินทาง มา ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เพื่อเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อแก่นักศึกษาพยาบาลรุ่นที่  4    และมอบรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ละชั้นปี  โดยมีคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว เป็นผู้กล่าวรายงาน  ภายในพิธีมีความอบอุ่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของคณะพยบาลศาสตร์ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารสถานพยาบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด >>>

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด >>>

คณะพยบาลศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 20  สิงหาคม  2561  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นปรธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน อ่านรายละเอียด >>>

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
,,,ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ นำร้องเพลง สดุดีพระแม่เจ้า พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กล่าว “ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง” เป็นเสร็จพิธี อ่านเพิ่มเติม >>>