www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์….อ่่านเพิ่มเติม >>>

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.49 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  บุคลากร และนักศึกษา คุณแม่ดีเด่น  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษา ภาคปกติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ มรภ.รอ.จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

อาจารย์ ดร. พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ ให้นักศึกษาใหม่เข้าใจถึงระเบียบและแนวทางการศึกษาและเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเอาใจใส่และการดูแลในเรื่องการเรียนและการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะ ให้นักศึกษาใหม่เกิดความพร้อมและมีความสัมพันธภาพอันดีงามต่อเพื่อนร่วมคณะ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ รุ่นน้อง และเพื่อให้นักศึกษาใหม่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้มีความรับผิดชอบ อ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้ระบบการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อ่านเพ่ิมเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก

วันที่ 1  สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  ของครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์  โดยมีการจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น   ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยเนื้อหา และความสนุกสนานของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่าง อ่านเพิ่มเติม >>>

ครุศาตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  มีคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพร้อมเพรียง และมีผู้ปกครอง นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา

เมื่อ เวลา 13.49 น. วันที่ 31 กรกฎาคม  2561  ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการสร้างสำนึกพลเมืองเยาวชนในสถานศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยสำนักกิจการนักศึกษาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อม อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น

เมื่อ เวลา  15.39 น. วันที่ 31  กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ประจำคณะ  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น  นำโดยคุณชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ท่านชยันต์ ศิริมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ICET II 2018 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี,อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา,ผู้ข่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีและคณาจารย์คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รวมน้ำใจมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยพิบัติประเทศลาว #สานรักจิตอาสา # อ่านเพิ่มเติม >>>
-ขอบพระคุณข่าวจากอาจารย์ณัฐพงษ์ ราชมี  

มรภ.รอ.ร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงเมืองร้อยเอ็ด งาน “เล่าเรื่องเมืองร้อยเอ็ด 243 ปี” ณ บริเวณเกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการก่อตั้งเมืองร้อยเอ็ด เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชน ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ตลอดจนเพื่อส่งเสริม เผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนชาวร้อยเอ็ดเป็นผู้รำจำนวน 11,101 คน อ่านเพิ่มเติม >>>