www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

นศ.พยาบาล มรภ.รอ.นำนวัตกรรมร่วมประกวดที่มรภ.นครปฐม

นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.รอ.นำนวัตกรรมทางการพยาบาล ร่วมประกวดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10  ณ มรภ.นครปฐม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 อ่าเพิ่มเติม >>>

โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารงานในองค์กร และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิมเติม >>>

กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก… อ่านเพิ่มเติม >>>

ศึกษาดูงาน(โรงเรียนชาวนา)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.ร่วมขบวนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศล จ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บุคลากรและองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอัญเชิญเชิญพวงมาลาพระราชทานและขบวนเคลื่อนย้ายศพ และพิธีบำเพ็ญกุศลจ่าเอกสมาน กุนัน ผู้กล้าของชาวร้อยเอ็ด ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ดและอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าวจาก เฟจตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนาและโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รุ่นที่ 1 กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด และรุ่นที่ 2 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวอทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแก่ผู้ปกครอง วันที่ 29 มิถุนายน 2561  -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการเปิดโลกธุรกิจสู่อาเซียนครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจสู่อาซียน ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

การประชุมชี้แจง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อ่านเพิ่มเติม >>>

จัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง

เมื่อ เวลา 13.39 น. วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้ง 38 แห่ง ด้วยความยินดียิ่ง  ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่  4 (143)/2561  อ่านเพิ่มเติม >>>