www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหลังใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ได้จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ถือเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนันสนุนให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติ ต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการยกร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล อ่านรายละเอียด >>>

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มอบทุนการศึกษา

นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด,ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ นางสาวช่อผกา เทพศรีหา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนเงินทุน 30,000 บาท เพื่อติดตามดูความเป็นอยู่ และติดตามเรื่องผลการเรียน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบเงิน 1,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ให้กับนักเรียนทุนอีกด้วย (วันที่ 11 มิถุนายน 2561) อ่า่นรายละเอีดย >>>

มรภ.รอ.’ลงนามความร่วมมือ’โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 24 แห่ง เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ให้มีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาล อ่านเพ่ิมเติม >>>

การลงนามความร่วมมือกับ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yoshinori Tanigawa ผู้อำนวยการ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, ภาษาญี่ปุ่นและการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

ศูนย์วิทยาการจัดการ มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อบ.

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้ขอศึกษาดูงานด้านการบริการเทคโนโ,ยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต อ่านเพ่ิมเติม >>>