https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มอบทุนการศึกษา

นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด,ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ นางสาวช่อผกา เทพศรีหา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนเงินทุน 30,000 บาท เพื่อติดตามดูความเป็นอยู่ และติดตามเรื่องผลการเรียน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบเงิน 1,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ให้กับนักเรียนทุนอีกด้วย (วันที่ 11 มิถุนายน 2561) อ่า่นรายละเอีดย >>>

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาล อ่านเพ่ิมเติม >>>

การลงนามความร่วมมือกับ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมลงนามความร่วมมือกับ Mr. Yoshinori Tanigawa ผู้อำนวยการ Shimane Rehabilitation College ประเทศญี่ปุ่น ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ การพัฒนาหลักสูตรด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ, ภาษาญี่ปุ่นและการส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการร่วมกันระหว่างสองสถาบัน โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา, อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

ศูนย์วิทยาการจัดการ มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อบ.

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้ขอศึกษาดูงานด้านการบริการเทคโนโ,ยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต อ่านเพ่ิมเติม >>>

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์สุภาพ ณ นคร จากสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายเรื่องการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอบโจทย์ประเทศ 4.0 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับการเรียนการสอนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ให้คลอบคลุมองค์ความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดี มรภ.รอ. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจีนจำนวน 7 คนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจำนวน 1 คน รวมจำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทาง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ.’ลงนามความร่วมมือ’โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน 24 แห่ง เพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมทางด้านวิชาการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่ครูและนักเรียน ให้มีการดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

ร.ร. สาธิต มรภ.รอ. ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนคณาจารย์และบุคลากร โดยการทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ 9 รูป เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561  ณ ลานชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>