www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

มรภ.รอ.จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

อธิการบดี มรภ.รอ. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจีนจำนวน 7 คนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจำนวน 1 คน รวมจำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทาง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับท่านชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

 

โครงการโรงเรียนชาวนา รุ่นที่ 2 อ่านเพิ่มเติม >>>

ร.ร. สาธิต มรภ.รอ. ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนคณาจารย์และบุคลากร โดยการทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ 9 รูป เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561  ณ ลานชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์

พิธิเปิดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ระดับอุดมศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21″ วันนี้ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ซึ่งในระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมไอโฮเท็ล จังหวัดนครพนม อ่านเพิ่มเติม >>>

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับปฐมวัย) ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนและรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะผลักดันคุณภาพ ในการจัดการศึกษาของนักเรียนให้ประสบสำเร็จ การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหนึ่งในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 115 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน และความกตัญญูกตเวทีต่อสถานศึกษาและครูผู้สอน -ขอบพระคุณภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม >>>

อธิการบดี มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาบ้านไฟไหม้

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนางสาววรรณภา วิชาพูล นักศึกษาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบปัญหาอัคคีภัย ทำให้บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ บ้านเลขที่11 หมู่2 บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
#ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้นางสาววรรณภา วิชาพูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มรภ.ร้อยเอ็ด ได้ที่ชื่อบัญชี นางสาววรรณภา วิชาพูล เลขบัญชี 9837517956 ธนาคารกรุงไทย หรือสามารถบริจาคสิ่งของได้ตามที่อยู่ด้านบนเลยนะคะ FB: Wannapa Wichapool อ่านเพิ่มเติม >>>

“พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในยุคอุตสาหกรรม 4.0

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ภายในงานมีกิจกรรมการบรรยายเรื่อง “พลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในยุคอุตสาหกรรม 4.0” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ได้เกียรติมาเป็นวิทยากร และ การบรรยายเรื่อง “การเขียน Resume(เรซูเม่)อย่างไรให้ได้งาน” โดยคุณสุนทรีย์ ชุ่มมงคล จากบริษัท Jobtopgun มีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 20 สถาบัน และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 2

วันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๙ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  รุ่นที่ ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>