https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

การประชุมชี้แจง

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมชี้แจง โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องประชุม ทองคูณ หงส์พันธ์ 1 อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารงานในองค์กร และเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหาร ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -ขอขอบพระคุณภาพสวยๆจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างสูงค่ะ อ่านเพิมเติม >>>

ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ อาคารหลังใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยอาจารย์นิธินาถ  อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ ได้จัดพิธีไหว้ครู น้อมวันทา บูชาครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยมี อาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ถือเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมและสนันสนุนให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครูที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่นักเรียนควรยึดถือและปฏิบัติ ต่อครูผู้มีพระคุณด้วยการแสดงออกด้วยการกราบไหว้ครู การไหว้ครู เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านเพิ่มเติม >>>

ศึกษาดูงาน(โรงเรียนชาวนา)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร(โรงเรียนชาวนา) กิจกรรมศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพของยุวเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การเรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร ซแรย์อทิตยา อำเภอสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่่านเพิ่มเติม >>>

โครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม (รุ่นที่ 2)

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ (รุ่นที่ 2)ขึ้น โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 40 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา)

อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนาและโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ สนองพระราชดำริ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี อาจารย์สุกัลยา รัตนศรีวงษ์ เจ้าพนักงานการเกษตร ระดับชำนาญงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยุวเกษตร ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร รุ่นที่ 1 กลุ่มครูและนักเรียน ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด และรุ่นที่ 2 กลุ่มอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร,นายทินภัทร โพธิ์ชัย รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการยกร่างระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคล อ่านรายละเอียด >>>

โครงการเปิดโลกธุรกิจสู่อาเซียนครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 อาจารย์ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกธุรกิจสู่อาซียน ครั้งที่ 3 จัดโดยคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มอบทุนการศึกษา

นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ดและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด,ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด,สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมป์ นางสาวช่อผกา เทพศรีหา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนเงินทุน 30,000 บาท เพื่อติดตามดูความเป็นอยู่ และติดตามเรื่องผลการเรียน ในโอกาสนี้อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้นางนงรัตน์ คงเกษม ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ยังได้มอบเงิน 1,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ให้กับนักเรียนทุนอีกด้วย (วันที่ 11 มิถุนายน 2561) อ่า่นรายละเอีดย >>>

จัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง

เมื่อ เวลา 13.39 น. วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้ง 38 แห่ง ด้วยความยินดียิ่ง  ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่  4 (143)/2561  อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร) ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านรายละเอียด >>>