www.oktrik.com
https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

กีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานกีฬาภายในนักศึกษา ภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่มศรีรัศมิยุวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาคกศ.ปช. และภาคพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร. การุณ พงศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบีดฝ่ายพัฒนานักศึกษา และบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมงานมหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 28ประจำปี 2561 สืบสานงานบุญเดือน ตามวิถีวัฒนธรรมชาวอีสาน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อ่านเพิ่มเติม >>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้การต้อนรับอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of North Texas, USA โดยมีศาสตราจารย์ (พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรเฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ได้ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ดร.พูนสุข จันทศิลป์ (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดร.สัญชัย ฮามคำไพ (ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้นายแพทย์จอห์น กิ้ปสัน ได้กล่าวว่าทางคณะฯได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์สหรัฐอเมริกาในการฝึกการทำงานในบริบทท้องถิ่นชนบทและพื้นที่ห่างไกลบริการทางการแพทย์ชั้นสูง ดังนั้นจึงมุ่งแสวงหาพันธมิตรทางวิชาการที่มีความต้องการในการพัฒนาร่วมกัน โครงการความร่วมมือต่างๆที่สามารถทำได้ เช่น การให้ทุนวิจัยทางด้านการแพทย์/พยาบาล/สาธารณสุข การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การแพทย์จากสหรัฐอเมริกา การส่งนักศึกษาและบุคลากรจากไทยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สหรัฐอเมริกา การรับนักศึกษาแพทย์และคณาจารย์จากสหรัฐอเมริกามาลงพื้นที่ศึกษา ฯลฯ ดังนั้นแล้วการเดินทางมาพบปะกันครั้งนี้จึงถือเป็นการริเริ่มความร่วมมือที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างให้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แก่สถานศึกษาด้วยกระบวนการผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะ(Coaching Mettoring) ณ ห้องประชุม EDU 206 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. ร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ. คว้ารางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์สุรเชษฐ์ อินธิแสง อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัล อันดับ 3 การประกวดหุ่นฟางยักษ์ ในเทศกาลหุ่นฟางยักษ์ เข้ารายงานกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เทศกาลหุ่นฟางยักษ์ จัดขึ้นครั้งแรกที่บ้านหนองโนใต้ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เวทีสร้างสรรค์ศิลปะที่เปิดให้เยาวชนและประชาชน มาแสดงฝีมือทำหุ่นฟางยักษ์ มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงสร้างสรรค์ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร. วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการศิลปนิพนธ์และสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางด้านศิลปะ”ประเมินผลงานสร้างสรรค์นักศึกษาและนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาศิลปศึกษา ครั้งที่ 2″ หรือ ART THESIS EXHIBITION 2018 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บริเวณชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ รวมทั้งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 12 สถาบันเข้าร่วมโรงการในครั้งนี้ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชากับปฏิบัติการสร้างสุขภาวะชุมชน” ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งและองค์กรปกครองท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในการนี้บุคลากรจากเทศบาลตำบลท่าม่วง พื้นที่เป้าหมายบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อนในการประชุมครั้งนี้ด้วย -ขอบพระคุณข่าวและภาพข่าว จาก Channarong Wisetsat  อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ. รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ cyber security and social media ซึ่งจัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งประกอบไปด้วยการรู้สานสนเทศ การรู้สื่อ การรับรู้ ICT และเพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องเรียน 9706 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

มรภ.รอ. จัดการแข่งขันกีฬามันปลาเกมส์ ครั้งที่ 18

มื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย องค์การนักศึกษา ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มันปลาเกมส์” ครั้งที่ 18 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี นายชัชชา บุญสะอาด นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อ่านเพ่ิมเติม >>>