https://swalesminta.home.blog |http://www.pm.ac.th/articles/ | http://www.nkatc.ac.th/lms/blog/ | http://moodle.ucn.edu.co/articles/| http://www.sro.moph.go.th/ewtadmin/ArticlesMgt//

คณะพยบาลศาสตร์ จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วันที่ 20  สิงหาคม  2561  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นปรธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่  1  คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม  ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  มีผู้บริหารคณะ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน อ่านรายละเอียด >>>

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อ่านเพิ่มเติม >>>

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์….อ่่านเพิ่มเติม >>>

พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จ อ่านเพิ่มเติม >>>

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.49 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  บุคลากร และนักศึกษา คุณแม่ดีเด่น  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษา ภาคปกติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง.. อ่านเพิ่มเติม >>>

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการปดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยนเอิ็ด  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก13  สถาบันเครือข่าย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   ถึงความเป็นไปของหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อรับใช้สังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภายนอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ในด้านความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพหรืองานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษา  คณะนิติรัฐศาสตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้กับผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านรายละเอียด >>>

ครุศาตร์จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

วันที่ 4 สิงหาคม 2561  เวลา 09.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานในโครงการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  มีคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์  กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์เข้าร่วมพร้อมเพรียง และมีผู้ปกครอง นักศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง อ่านเพิ่มเติม >>>

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
,,,ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ นำร้องเพลง สดุดีพระแม่เจ้า พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กล่าว “ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง” เป็นเสร็จพิธี อ่านเพิ่มเติม >>>

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น

เมื่อ เวลา  15.39 น. วันที่ 31  กรกฎาคม 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ประจำคณะ  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันการฝึกอบรมด้านการบินไทย เอวิเอชั่น  นำโดยคุณชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะ  โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นไปด้วย อ่านเพิ่มเติม >>>